การเขียนประโยคเงื่อนไข ที่ไม่ใช่แค่ If

ประโยคเงื่อนในภาษาอังกฤษปกติเราก็จะใช้ if มาทำให้ประโยคเป็นเหตุเป็นผลทุกครั้ง แต่ในความเป็นจริงนั้นการสร้างประโยคเงื่อนไขที่มีเหตุและผลนั้นยังมีคำศัพท์หรือวลีอีกหลากหลายที่ทำให้ประโยคทั่วไปเป็นประโยคเงื่อนไขได้เช่นกัน

 • Unless = If not แปลว่า ถ้าไม่

ตัวอย่าง

 • You won’t succeed unless you attend to your work.
 • Unless it rains, we’ll leave this afternoon.
 • Unless it is free, I won’t go.

 

 • Otherwise และ or = If not แปลว่า ถ้าไม่ แต่อย่างไรก็ตาม Otherwise และ or ยังมีความหมายอื่นได้อีก แต่ถ้าในประโยคเงื่อนไขจะแปลว่า ถ้าไม่

ตัวอย่าง

 • Finish your lunch or you can’t play outside.
 • The plane must be delayed. Otherwise, she would have called.

 

 • In case = เผื่อ ในกรณีที่ โครงสร้างคือ case of + noun  เช่น In case of emergency, break glass.

ตัวอย่าง และการเทียบประโยค In case กับ ประโยคที่ใช้ If

 • I’ll bring an umbrella in case it rains. หรือ In case it rains, I’ll bring an umbrella. ฉันไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็ได้พกร่มไปก่อนเผื่อฝนตก
 • I’ll bring an umbrella if it rains. รอดูก่อนว่าฝนตกไหมค่อยเอาร่มไป

 

 • As long as = only if แปลว่า ตราบเท่าที่ เพียงแค่

ตัวอย่าง

 • I’ll remember that film as long as I live.
 • I will go as long as it is free.
 • You can borrow my bike as long as you are careful. = You can borrow my bike if you are careful.