การอ้างคำพูดคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษ

การอ้างคำพูดคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษนั้นจริงแล้วเราเรียกว่า Reported Speech ถ้าภาษาไทยก็ประมาณว่า เขาคนนั้นบอกว่า… เธอพูดว่า.. อะไรทำนองนี้เพื่ออธิบายสิ่งที่เราจะพูดและเราได้อ้างถึงบุคคลที่เค้าเคยพูดไว้หรือบอกมา ซึ่งหลักการและโครงสร้างประโยคของ Reported Speech จะใช้รูปนี้

tell / ask + object + present / past verb tense.

ตัวอย่างเช่น
I asked her if I was late.
He told me he’s leaving.
She told me she’s unhappy.

ปกติแล้วเวลาเราจะนำคำไปบอกเราจะเปลี่ยน verb tense เช่นถ้าเหตุการณ์เป็น present tense เราก็จะเปลี่ยน คำพูดที่นำเสนอเป็น past tense เช่น
I want some food. → She told me she wanted some food.

แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ที่ยังคงเป็นความจริง ณ เวลานั้นๆ เราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน tense ของ verb เดิมก็ได้ เช่น
I’m quitting my job. → She told me she’s quitting her job.

และบางครั้งเราสามารถใช้ infinitive ในการบอกต่อคำพูดได้ด้วย เช่น
They told me to come to the office.
He asked me to help him.

อย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยน Pronouns ในการบอกต่อคำพูดด้วย

“Bring me my report,” he told me. → He told me to bring him his report.
“Can I take you to dinner?” she asked. → She asked me if she could take me to dinner.

ตัวอย่าง
-“Write my emails.”
Ball told me to write his emails.

-“Clean my desk.”
She asked me to clean her desk.

-“You need to finish your report.”
David told me to finish my report.

-“Can you stay late tonight?”
He asked me to stay late tonight.

-“You are not doing a good job.”
She told me to not do a good job.

-“Can you come to my office as soon as possible?”
He asked me to come his office as soon as possible.