การถามระยะทาง How far

A: How far is it from Bangkok to Pattaya?
B: It’s about 90 kilometers.

A: How far is it next gas station? I want to drink coffee .
B: It is 20 meter.

จากบทสนทนาข้างต้น How far เป็นคำแสดงคำถาม แปลว่า ไกลแค่ไหน ใช้ถามระยะทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เราสามารถสร้างประโยคคำถามระยะทางได้โดยใช้รูปประโยคดังต่อไปนี้

How far ตามด้วยกริยาช่วย be ตามด้วย It ตามด้วยสถานที่หนึ่ง ตามด้วย to ตามด้วยอีกสถานที่หนึ่ง
แล้วอย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามด้วย (?)
How far + กริยาช่วย be +it+ place 1+ to+ place 2?
ตัวอย่าง
How far is it from Bangkok to Singapore?    จากกรุงเทพถึงสิงคโปร์ ไกลแค่ไหน ?
เวลาตอบ  จะตอบระยะทางโดยประมาณ เช่น It’s about 200 kilometers.

หรือจะใช้อีกโครงสร้างหนึ่งคือ How far ตามด้วย กริยาช่วย be ตามด้วย สถานที่ที่ต้องการจะถาม ตามด้วยเครื่องหมายคำถามด้วย (?)
How far + กริยาช่วย be + place (ที่ต้องการถาม) ?
ตัวอย่าง
How far is the next 7-ELEVEN?
7-ELEVEN สาขาถัดไปอยู่ไกลอีกเท่าไหร่?
เวลาตอบก็ตอบสถานที่ เช่น  It is 20 meter.