การถามความคิดเห็นผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าใครเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง ถนัดฟังมากกว่าแนะนำเลยว่าให้เตรียมสมุดมาจดคำถามเหล่านี้ติดกระเป๋าไว้เลย เพราะเทคนิคของคนที่พูดไม่เก่งแต่อยากให้การสนทนาลื่นไหลแนะนำว่าให้เป็นคนถามจะดีกว่า และคำถามโดยทั่วไปถามได้ทุกสถานการณ์ก็คือ คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนบุคคล ถือว่าเป็นคำถามพื้นฐานที่ใช้ได้ตลอดอย่างแน่นอน วันนี้จึงมีรายการคำถามความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันดังนี้

 • What do you think of..?
 • What do you think about…?
 • How do you feel (about..)?
 • What’s your opinion of…?
 • Would you support the view that…?
 • I’d guess your view on this is….
 • Is it in fact the case that…?
 • What reaction do you have to…?
 • What’s your take on …?
 • Would I be right in saying…?
 • Would I/it be wrong to say…?
 • Would it be logical to say…?
 • What are your feelings about…?
 • What do you think about that?
 • What are you views on…?
 • Where do you stand (on..)?
 • What would you say to../if we.…?
 • Are aware of…?
 • I’d be (very) interested to hear your views on…
 • What are your (first) thoughts on…?
 • What would be your reaction if I said…?
 • What’s your position on …?