การตอบรับคำขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ

เคยแนะนำไปแล้วกับการกล่าวขอบคุณที่นอกเหนือจาก Thank you. ไม่ว่าจะเป็น

–          Thanks.

–          Thank you very much.

–          Thanks a lot.

–          Thank you for your help.

–          Thank you for your kindness.

เนื่องจากเมื่อมีใครทำสิ่งดีๆให้กับเรา เช่น ให้ความช่วยเหลือ กล่าวคำขมเชย เราต้องกล่าวขอบคุณแกเขา สิ่งนี้ถือว่าเป็นมารยาททางสังคมที่ทุกชาติถือปฏิบัติ ในทางกลับกันเมื่อมีผู้กล่าวคำขอบคุณกับเรา เราต้องกล่าวตอบรับคำขอบคุณของเขาตามมารยาททางสังคมด้วย แต่เอ๊ะ! แล้วในภาษาอังกฤษ คำตอบรับคำขอบคุณจะใช้คำไหนได้บ้าง มาดูกัน

–          You’re welcome. = ด้วยความยินดี

–          It’s my pleasure. = ด้วยความยินดี

–          Not at all. = ไม่เป็นไร

–          That’s all right. = ไม่เป็นไร

–          That’s OK. = ไม่เป็นไร

บทสนทนาตัวอย่าง

A: Could you please pass me the salt, B?

B: Sure. Here you are.

A: Thank you.

B: That’s OK.