กริยาหลัก(Main Verb) & กริยาช่วย (Helping Verb)

ในภาษาอังกฤษหลักการโครงสร้างทั่วไปก็คล้ายๆภาษาไทยเบื้องต้นที่จะมีคำกริยาที่เป็นกริยาหลักและคำกริยาที่เป็นกริยารองในประโยค หรือ บางประโยคอาจจะมีแค่กริยาหลักเท่านั้นไม่มีกริยารองก็ได้ ขึ้นอยู่กับประโยคนั้นๆ โดยเราจะเรียกกลุ่มกริยาเหล่านี้เป็น กริยาหลักว่า Main Verb และ กริยาช่วย ว่า Helping Verb มาลองดูตัวอย่างประโยคกันก่อนและมาแยกโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษว่าคำไหนเป็น กริยาหลัก(Main Verb) และคำไหนเป็น กริยาช่วย (Helping Verb)

ตัวออย่าง

  • Jan likes ice-cream.
  • The teachers are teaching.
  • You lied to me.
  • They must go now.
  • People eat.

จากตัวอย่างข้างต้น เราสามารถแยกโครงสร้างให้เห็นได้ว่า คำไหนเป็น กริยาหลัก (Main Verb) และ คำไหนเป็น กริยาช่วย (Helping Verb) ได้จากตารางข้างล่างนี้

 Helping Verb

กริยาช่วย

Main Verb

กริยาหลัก

  
Jan likesice-cream 
The teachersareteaching  
You liedto me. 
Theymustgonow 
People eat  

จะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำประโยคตัวอย่างมาแยกลงในตารางให้เห็นว่าคำไหนเป็น กริยาหลัก (Main Verb) และ คำไหนเป็น กริยาช่วย (Helping Verb) นั้น จะพบว่าบางประโยคอาจะมี หรือไม่มี กริยาช่วย (Helping Verb) ก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องมีแน่นอนก็คือ กริยาหลัก (Main Verb)  และกริยาหลักส่วนใหญ่มักจะต่อท้ายหรืออยู่หลังกริยาช่วยเสมอด้วย นอกจากนี้ประโยคแต่ละประโยคนั้นจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าหากขาดกริยาหลัก (Main Verb) ไป ดังนั้นเมื่อเราสามารถแยกโครงสร้างประโยคเป็นแล้ว ดูออกว่าคำแบบไหนเป็นกริยาหลักหรือกริยาช่วย ต่อไปเวลาเจอประโยคยาวๆจะได้ไม่ต้องตกใจ แค่แยกหาประธาน หากริยา ให้เจอเราก็จะเข้าใจความหมายของประโยคนั้นได้ไม่ยาก