Wanna, Gonna, และ Gotta ย่อมาจากอะไร ใช้พูดตอนไหน

ในภาษาอังกฤษในเวลาพูดหรือเวลาพูดเร็วๆจะมีการเชื่อมเสียง เช่นคำว่า Wanna, Gonna, และ Gotta ว่าแต่แล้วคำพูดเต็มๆละมันคืออะไร ย่อมาจากอะไรกันนะ คำว่า Wanna ย่อมาหรือเพี้ยนมาจากคำว่า Want to แปลว่า อยากจะ ต้องการจะ ตัวอย่างการใช้ Wanna และ Want to ในประโยคภาษาอังกฤษ เช่น I wanna go and eat some great […]

Read Article →