250 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

รวม 250 วลีภาษาอังกฤษที่ได้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันมีวลีภาษาอังกฤษต่างๆดังนี้ 1.วลีที่ใช้ในการการชี้แจง การชี้นำ การนำเสนอ I was going to / we are going to I would like to I want to talk about / look at I want to […]

Read Article →