Also, Too, As well 3 คำนี้ใช้แตกต่างกันอย่างไรนะ?

Also, Too, As well ทั้ง 3 คำนี้โยความหมายรวมๆแล้ว ประมาณว่า ด้วย เหมือนกัน เช่นเดียวกัน จึงทำให้บางครั้งผู้เรียนภาษาอังกฤษมีความสับสนในการใช้งานบ้างในบางครั้ง ดังนั้นวันนี้เราจึงมาสรุปหลักการใช้ของ Also, Too, As well  ที่น่าสนใจกัน Too (Adv.) แปลว่า ด้วย เหมือนกัน เกินไป ด้วยซ้ำ มีหลักการใช้คือ โดยปกติจะใช้ too กับการพูดมากกว่าเขียน Too […]

Read Article →

ด้วยเหมือนกัน So และ Too!!

ในภาษาอังกฤษ ถ้าเราจะพูดว่า ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน ปกติเราก็จะใส่ท้ายประโยคว่า too! ซึ่งนอกเหนือจากนี้จะมีวิธีบอกว่าด้วยเหมือนกันด้วยการนำ So เข้ามาใช้นั่นเอง โดยหลักการใช้จะเป็นโครงสร้างนี้ So+Auxiliary(oe be/have)+Subject เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นมาดูตัวอย่างกันดีกว่า คนแรกพูดว่า… คนที่สองพูดว่า… เทียบเท่า I am happy. So am I I am happy too. You are making a […]

Read Article →

Have และ Have got ใช้อย่างไร

การใช้ Have และ Have got นั้นในบางประโยคสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ในบางประโยคก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง มาลองดูตัวอย่างและวิธีการใช้ของทั้ง Have และ Have got ปกติ เราใช้ I have  สามารถย่อได้เป็น I‘ve ดังนั้น I have got จึงย่อได้เป็น I’ve got  เช่นกัน โดยมีความหมายว่า ของฉัน และในบางกรณีก็ใช้ได้เหมือนกันเป็น I have […]

Read Article →