Have และ Have got ใช้อย่างไร

การใช้ Have และ Have got นั้นในบางประโยคสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ในบางประโยคก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง มาลองดูตัวอย่างและวิธีการใช้ของทั้ง Have และ Have got ปกติ เราใช้ I have  สามารถย่อได้เป็น I‘ve ดังนั้น I have got จึงย่อได้เป็น I’ve got  เช่นกัน โดยมีความหมายว่า ของฉัน และในบางกรณีก็ใช้ได้เหมือนกันเป็น I have […]

Read Article →