Could กับ Would ใช้ยังไง ต่างกันอย่างไรนะ?

Could กับ Would ใช้ยังไง ต่างกันอย่างไรนะ? บทความนี้มีคำตอบให้จ้า ถ้าพูดในเชิงอดีตเช่น (could อดีตของ can และ would อดีตของ will) Yesterday I could not do it. เมื่อวานฉันทำสิ่งนั้นไม่ได้ Yesterday I would not do it. ฉันไม่ยอมทำสิ่งนั้นเมื่อวาน ถ้าพูดในเชิงสมมติเช่น I […]

Read Article →