การเติม –ed และการเติม –ing หลัง Verb (คำกริยา) มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร ?

เรามักพบคำกริยาที่ตามด้วยหลังด้วย –ed และ –ing แต่บางครั้งไม่ทราบว่าสองคำที่พบมีความหมายไปในทิศทางที่ต่างกันอย่างไร ฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจรากคำอย่างแท้จริงดังนี้ V-ing = น่า….. (ทำให้ผู้อื่นรู้สึก) เช่น Exciting: น่าตื่นเต้น, Interesting: น่าสนใจ ตัวอย่างประโยค This book is interesting. หมายความว่า หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ (ทำให้คนสนใจ) V3/V-ed = รู้สึก…. (ถูกทำให้รู้สึก) เช่น Bored: รู้สึกเบื่อ, […]

Read Article →