Much vs Many vs A lot ทั้ง 3 คำนี้ใช้ยังไง ต่างกันอย่างไร

Berwick_street_market_1
Much, Many และ A lot เป็นคำที่ใช้บอกจำนวน ทั้งสามคำนี้ หลายๆคนอาจจะสับสนและบางครั้งอาจจะใช้งานผิดได้ ในบทความนี้จะมาบอกวิธีการใช้งานและหลักการใช้งาน เราจะได้ใช้งาน Much, Many และ A lot ได้อย่างถูกต้อง

Much: การใช้ much นั้นต้องตามด้วย uncountable (นามนับไม่ได้)
ตัวอย่าง
I drink too much coffee. (กาแฟเป็นนามนับไม่ได้)
How much? (ราคาเท่าไร ใช้กับเงิน ซึ่ง เงินเป็นนามนับไม่ได้)

Many: การใช้ many ต้องตามด้วย countable (นามนับได้)
ตัวอย่าง
I ate too many apples.
How many dogs in your house?

A lot: ส่วนการใช้งาน a lot เราสามารถใช้กับ uncountable (นามนับไม่ได้) และ countable (นามนับได้)
ตัวอย่าง
I drink a lot of coffee.
I ate a lot of apples.

much_many_alot

ตารางสรุปการใช้งาน Many, Much และ A lot กับ uncountable (นามนับไม่ได้) หรือ countable (นามนับได้)