แบบฝึกหัด Tense 34 Future Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 34 Future Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
He ….…..... Kate when his girlfriend arrives.

2. 
Bella ….…......sleeping tomorrow morning when the telephone rings.

3. 
I will be ….….... while you are watching the football match tonight.

4. 
Next week, the teacher .….…..English while we are taking a note.

5. 
She will be .….…..tomorrow evening.