แบบฝึกหัด Tense 31 Future Simple Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 31 Future Simple Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. I ….…..... you tomorrow.
2. Mark will ….…......his house.
3. Kim will ….….... music.
4. Jack .….…..a vacation next week.
5. We .….…..you tomorrow.