ทำความเข้าใจการใช้ Stop กับ Gerund และ Infinitive

เราสามารถใช้ Stop ได้ทั้งกับ Gerund และ Infinitive แต่จะทำให้ความหมายแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเรามาดูความแตกต่างของ Gerund และ Infinitive

Gerund คือการหยุดการกระทำบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง

  • I want to stop smoking.
  • I stopped listening to rap music.
  • The birds stopped singing.

Infinitive คือ เหตุผลในการหยุด

ตัวอย่าง

  • I stopped to have a rest.
  • I stopped to go the bathroom.
  • I stopped to eat lunch.

โดยเราสามารถนำทั้ง Gerund และ Infinitive เขียนรวมในประโยคเดียวกันได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการหยุดบางสิ่งด้วยเหตุผลบางอย่าง ตามตัวอย่างนี้

  • I stopped talking to answer the phone.
  • I stopped driving to go to the bathroom.
  • My sister stopped working to have a baby.
  • I stopped running to drink some water.