คำว่าช่วยเหลือไม่ได้มีแค่ Help

คำว่า Help เป็นคำกริยา แปลว่า ช่วยเหลือ สนับสนุน ถือว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานโดยทั่วไปที่เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษทุกคนทราบและรู้จักเป็นอย่างดี แต่ถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้น แนะนำให้เรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไปอีก นั่นก็คือคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันแต่สะกดและสามารถใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้ ดังนนั้นวันนี้เราได้นำคำเหล่านั้นมาฝากแล้ว เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือน Help พร้อมตัวอย่างประโยคดังนี้

  • Assist มีความหมายว่า ช่วยเหลือ เช่น These measures were designed to assist people with disabilities.
  • Aid มีความหมายว่า ช่วยเหลือ เช่น A list of technical terms is included here to aid the reader.
  • Put yourself out (for someone) มีความหมายว่า ช่วย เช่น I don’t see why I should put myself out for him.
  • Support มีความหมายว่า สนับสนุน เช่น My friends have supported me through the entire trial.
  • Reach out to มีความหมายว่า ช่วยเหลือ เอื้อมมือไปช่วย เช่น We are reaching out to the most vulnerable members of the community.
  • Give (Lend) a hand มีความหมายว่า ช่วย เปรียบเสมือนกับให้ยืมมือ เช่น I’ll be happy to lend a hand.
  • Guide มีความหมายว่า แนะนำ ช่วยเหลือ เช่น She guided her team to victory.