คำคุณศัพท์และคำกริยาที่ใช้คู่ Money

เงิน ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Money คำนี้เป็นอีกคำที่หน้าสนใจ เนื่องจากจะมีคำคุณศัพท์และคำกริยาที่คู่กับ Money ได้หลายคำ เราจึงรวบรวมคำเหล่านั้นและตัวอย่างประโยคมาดังนี้

Adjective + Money

 • Pocket money ตัวอย่างประโยค My dad gave me a little extra pocket money.
 • Spending money
 • Dirty money ตัวอย่างประโยค We don’t want your dirty money!
 • Stolen money
 • Easy money ตัวอย่างประโยค I think running a website is easy money.
 • Big money ตัวอย่างประโยค There is big money in this business.
 • Counterfeit money ตัวอย่างประโยค He was arrested for using counterfeit money.
 • Fake money
 • Hard-earned money ตัวอย่างประโยค He spent all his hard-earned money.
 • Hush/protection money ตัวอย่างประโยค He refused to pay the gang protection money.

 

Verb + Money

 • Count money ตัวอย่างประโยค Always count money.
 • Bring in money
 • Earn money ตัวอย่างประโยค I don’t earn much money, but I love my job.
 • Make money
 • Borrow money ตัวอย่างประโยค He borrowed money from the bank.
 • Lend money ตัวอย่างประโยค She refused to lend me the money.
 • Bank / deposit / put in money ตัวอย่างประโยค I put 500 THB into her account.
 • Hoard / save / set aside money ตัวอย่างประโยค I try to set aside some money every month.
 • Contribute / donate / give money ตัวอย่างประโยค The money was donated by an anonymous businessman.